Ubezpieczenia

Komunikacyjne

Na życie

Majątkowe

 • Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • Autocasco (AC)
 • Assistance
 • NNW komunikacyjne
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenia indywidualne życiowe grupowe
 • Ubezpieczenie posagowe
 • Pomoc na Raka
 • “Best Doctors”
 • Ubezpieczenia NNW dla klientów indywidualnych, firm i grup
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Główne ubezpieczenie mieszkania i domu
 • Home Assistance/Assistance domowy
 • OC w życiu prywatnym

Korporacyjne

Turystyczne

Rolnicze

 • Ubezpieczenie flotowe
 • Ubezpieczenie transportowe 
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia finansowe
 • OC zawodowe
 • Ubezpieczenia techniczne
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia
 • Assistance 
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie bagażu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu

OC rolników chroni ono samego rolnika, a także zapewnia odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa

Ubezpieczenie budynków rolnych– ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.